สิ่งอำนวย
ความสะดวก
FACILITIES

สิ่งอำนวย
ความสะดวก
FACILITIES

สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย (WIFI)

อำนวยความสะดวกที่จอดรถ

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

แม่บ้านทำความสะอาด
ช่างประจำอาคาร

ห้องน้ำชาย หญิง และ ผู้สูงอายุ

พื้นที่จอดรถกว่า 120 คัน

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร

ระบบเตือนป้องกันอัคคีภัย ทุกชั้น

ระบบกล้องวงจรปิด
บันทึก 24 ชั่วโมง

ลิฟท์

ตู้จดหมาย และพัสดุส่วนตัว

ห้องประชุม อบรม สัมมนา