ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

     การวัดระดับภาษาจีน (HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการทดสอบ
ความสามารถของ   ผู้ใช้ในการใช้ภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งในสถาบันศึกษา   หน่วยงานของรัฐบาล องค์กร รัฐวิสาหกิจ ไปจนถึงการทำงานที่แวดล้อมไปด้วยการใช้ภาษาจีน HSK สะกดมาจาก  คำว่า Hanyu Shuiping Kaoshi
     ปัจจุบันข้อสอบ HSK แบ่งออกเป็น HSK ระดับพื้นฐาน  ระดับต้น/กลาง ระดับสูง HSK สำหรับเด็ก  HSK
สำหรับธุรกิจ HSK  สำหรับเลขานุการ   HSK สำหรับการท่องเที่ยว   ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเพียงพอต่อความต้อง
การของผู้คนทั่วไปในระดับโลก
     HSK ในระดับพื้นฐาน  ระดับต้น / กลาง  และระดับสูง ถือเป็นข้อสอบหลัก  ส่วน HSK  สำหรับเด็ก HSK สำหรับธุรกิจ HSK สำหรับเลขานุการ  และ HSK สำหรับการท่องเที่ยว ถือเป็นข้อสอบเฉพาะที่แบ่งตามสาขา
ต่าง ๆ ตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้สอบในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป

    กลุ่มเป้าหมาย
     1.  HSKระดับพื้นฐาน  เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนตามมาตรฐานการศึกษา 100-800 ชั่วโมง มีความรู้ในคำศัพท์ทั่วไป 400-3000 คำ และเข้าใจโครงสร้างหลักไวยกรณ์

     2. HSK ระดับต้น/กลาง เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนตามมาตรฐานการศึกษา 400-2000 ชั่วโมง มีความรู้ในคำศัพท์ทั่วไป 2000-5000 คำ และเข้าใจโครงสร้างหลักไวยกรณ์

     3. HSK ระดับสูง  เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนที่มีความรู้ในคำศัพท์ทั่วไป 5000-8000 คำ และ
เข้าใจโครงสร้างหลักไวยกรณ์

     4. HSK สำหรับเด็ก  เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี  ซึ่งมี 3 ระดับ  ระดับที่ 1 เหมาะ
สำหรับเด็กที่เรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 150 ชั่วโมง ระดับที่ 2 เหมาะสำหรับเด็กที่เรียนภาษา
จีนมาแล้ว 250 ชั่วโมง  ระดับที่ 3 เหมาะสำหรับเด็กที่เรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 400 ชั่วโมง

     5. HSK สำหรับธุรกิจ  HSK สำหรับเลขานุการ HSK สำหรับการท่องเที่ยว  เหมาะสำหรับผู้เรียน
ภาษาจีนที่มีความรู้ในระดับ 3 (พื้นฐานระดับ A หรือต้น/กลางระดับ C)

มาตรฐานของการแบ่งระดับคะแนนและหนังสือรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) 
(1) HSK ระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง  และระดับสูง

จะมีระดับคะแนนที่คาบเกี่ยวกัน ซึ่งสามารถแบ่งระดับคะแนนได้ดังต่อไปนี้
HSK ระดับพื้นฐาน

ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
คะแนนรวม
ระดับ
เกรด
ใบรับรอง
ระดับพื้นฐาน
C
ระดับที่ 1
100 - 154 คะแนน
B
ระดับที่ 2
155 - 209 คะแนน
A
ระดับที่ 3
210 - 300 คะแนน

HSK ระดับต้น / กลาง

ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
คะแนนรวม
ระดับ
เกรด
ใบรับรอง
ระดับพื้นฐาน
C
ระดับที่ 3
152 - 188 คะแนน
B
ระดับที่ 4
189 - 225 คะแนน
A
ระดับที่ 5
226 - 262 คะแนน
ใบรับรอง
ระดับกลาง
C
ระดับที่ 6
263 - 299 คะแนน
B
ระดับที่ 7
300 - 336 คะแนน
A
ระดับที่ 8
337 - 400 คะแนน

HSK ระดับสูง

ใบรับรองขั้น
ระดับขั้น
ช่วงระดับคะแนน
ระดับ
เกรด
การฟัง
การอ่าน
การสรุป
เรียงความ
การพูด
รวม
ต่ำสุด
46 - 57
42 - 53
42 - 53
46 - 57
44 - 55
220 - 279
ใบรับรอง
ระดับสูง
C
9
58 - 69
54 - 65
54 - 65
58 - 69
56 - 67
280 - 399
B
10
70 - 81
66 - 77
66 - 77
70 - 81
68 - 79
340 - 399
A
11
82 - 100
78 - 100
78 - 100
82 - 100
80 - 100
400 - 500

มาตรฐานการแบ่งระดับคะแนนของ  HSK ระดับพื้นฐาน 

    ระดับ 1 มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานระดับต้น สามารถเข้าใจประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน สามารถ
ใช้ภาษาจีนขั้นต้นติดต่อสื่อสารด้านการศึกษาและในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ และ
ไวยกรณ์ต่าง ๆ ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้   ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้  จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีน
ระดับพื้นฐานเกรด C

    ระดับ 2   มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานระดับกลาง   มีความรู้ภาษาจีนเพียงพอสำหรับการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันและในสังคม ผู้ที่สอบได้ในระดับนี้ จะได้รับใบรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับพื้น
ฐานเกรด B

    ระดับ 3   มีทักษะการใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานระดับสูง    เป็นระดับที่ต่ำสุดที่สามารถเข้าไปเรียนในคณะ
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยของจีนได้   และเป็นระดับที่ได้รับใบรับรองขั้นพื้นฐาน
เกรด A เทียบเท่า HSK ระดับต้น/กลางเกรด C

 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.