ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่..


หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ระดับต้น ( CC 1-8)

     เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่   ที่ไม่เคยเรียนภาษา
จีนมาก่อน    โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานการเรียนภาษา
จีน รวมทั้งหนังสือที่ใช้นำมาจากประเทศจีนโดยตรง  จึงเหมาะ
สำหรับคนต่างชาติที่เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ   เน้นทักษะ
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน   เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานทั้งหมดของ
ภาษาจีน ผู้เรียนจะได้คำศัพท์ทั้งหมด 1,000 คำ โครงสร้างภา-
ษาจีนกว่า 300 ประโยค   เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและเน้นการใช้
งานที่ได้ผลจริง


หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ระดับกลาง ( CZ 1-8)

     เป็นหลักสูตรต่อเนื่องมาจากระดับต้น  เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้น
ฐานแล้ว   หรือผู้ที่ผ่านการเรียนภาษาจีนเบื้องต้นมาแล้ว  โดยใช้
หนังสือที่ได้รับการเลือกสรรแล้วว่า      เหมาะสำหรับคนต่างชาติ
เนื้อหาจะให้เรียนรู้จากบทสนทนาหัวข้อต่างๆ      ที่ใช้อยู่ในชีวิต
ประจำวัน      โดยเพิ่มคำศัพท์ประมาณ   1,500 คำ  ภายในห้อง
เสริมทักษะด้วยการสนทนาแบบเจ้าของภาษา     เรียนรู้เรื่องการ
ใช้คำศัพท์   และรูปแบบประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสอดแทรก
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนจีน


หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ระดับสูง ( CG 1-8)

    
เป็นหลักสูตร   สำหรับผู้มีความรู้ไวยากรณ์ภาษาจีน   และคำ
ศัพท์ตั้งแต่ 2,500 คำ  เนื้อหาเกี่ยวกับการฟังบทสนทนาและบท
ความที่ใช้ในชีวิตประจำวัน     ภายในชั้นเรียนจะอธิบายคำศัพท์
และโครงสร้างที่ใช้บ่อย การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่กำหนด
ให้ เมื่อเรียนหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถฟัง   ภาษาจีนที่สนทนา
ในระดับความเร็วปกติของคนจีน รวมทั้งการสนทนาเป็นประโยค
ยาวๆ  ได้อย่างถูกต้อง   คล่องแคล่ว  นอกจากนี้ยังได้คำศัพท์
เพิ่มเติมอีกประมาณ 800 คำ 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.