ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..วิสัยทัศน์และพันธกิจ..
    

     วิสัยทัศน์
: สร้างพื้นฐานภาษาจีนให้แก่เด็ก / เยาวชน และประชาชนให้เข้มแข็ง เพื่อการแข่งขัน
                         ในระดับสากล

     พันธกิจ : 1. ให้บริการจัดการศึกษาภาษาจีนแก่เด็ก / เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย
                        2. ส่งเสริมทักษะทางภาษาตามหลักสูตร เพื่อการสื่อสาร การประกอบอาชีพ และ
                            การศึกษาต่อ
                        3. ส่งเสริมโอกาสในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ
                        4. การใช้ปรัชญาของชาวจีนในการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ และส่งเสริมคุณธรรม
                            ให้นักเรียน


 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.