ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..หลักสูตรธุรกิจ..


หลักสูตรธุรกิจระดับต้น ( MC 1-4)

      เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาจีน และมี
 ความต้องการนำภาษาจีนไปใช้ทางด้านธุรกิจ   ซึ่งภาษาที่ใช้ใน
 ทางธุรกิจเป็นคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะทางด้านธุรกิจ และเป็นทางการ
 ผู้เรียนจึงต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้จริง  ผู้เรียนจะเข้าใจและรู้คำ
 ศัพท์    ประโยคที่นิยมพูดเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปเจรจาธุรกิจที่
 ประเทศจีน  การตรวจคนเข้าเมือง   การเข้าพักที่โรงแรม  การต่อ
 รองสินค้า   นอกจากนี้ผู้เรียนจะเข้าใจธรรมเนียม   การสอบถาม
 ราคา ต่อรองราคา จดบันทึก เขียนเอกสารเสนอราคาเพื่อนำเข้า
 หรือส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ เป็นต้น


หลักสูตรธุรกิจระดับกลาง ( MZ 1-4)

   หลักสูตรนี้ใช้หนังสือประกอบการเรียนเป็นหนังสือที่จัดทำโดย
 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง    และได้จัดทำขึ้นมาหลังจากที่จีนได้เข้ามา
 เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก  โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ
 ประโยค  และคำศัพท์ที่ยึดกิจกรรม ของคนในบริษัทเป็นหลัก แต่
 ละบทจะแบ่งเป็นสองตอนแต่ละตอนจะประกอบด้วย  เนื้อหาคำ
 ศัพท์ จุดสำคัญและแบบฝึกหัด
หลักสูตรธุรกิจระดับกลาง ( MZ 1-4)

   หลักสูตรนี้ใช้หนังสือประกอบการเรียนเป็นหนังสือที่จัดทำโดย
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง    และได้จัดทำขึ้นมาหลังจากที่จีนได้เข้ามา
เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก  โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ
ประโยค  และคำศัพท์ที่ยึดกิจกรรม ของคนในบริษัทเป็นหลัก แต่
ละบทจะแบ่งเป็นสองตอนแต่ละตอนจะประกอบด้วย  เนื้อหาคำ
ศัพท์ จุดสำคัญและแบบฝึกหัด 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.