ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..หลักสูตรสำหรับเด็กโต..

หลักสูตรสำหรับเด็กโตระดับต้น ( LC 1-8)

   เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุ 7-13 ปี ขึ้นไป  ยังไม่มีพื้น-
 ฐานมาก่อน  หลักสูตรการเรียนผู้เรียนจะได้เข้าใจในระบบ
การออกเสียง  หรือ   พินอิน    ของภาษาจีนกลางในขั้นต้น
และเรียนรู้ตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อย 126 คำ   คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
จำนวน 127 คำ ประโยคพื้นฐาน 29 ประโยค  เนื้อหาเกี่ยว
กับกิจกรรมในสถาน
การณ์ที่แตกต่างกันไป   เน้นหนักด้าน
การทบทวนและเน้นย้ำตัวอักษร  คำศัพท์   ประโยค  ปลูก-
ฝังความสามารถในการ
หลักสูตรสำหรับเด็กโตระดับกลาง ( LZ 1-8)

ในหลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เรียนทบทวน พินอิน ให้แม่น
ยำขึ้น  เรียนรู้ตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อย 226 คำ คำศัพท์ และ
วลีที่ใช้บ่อย 255 คำ ประโยคพื้นฐาน 29 ประโยค  สามารถ
อ่านเนื้อเรื่องได้อย่างคล่องแคล่วสามารถสร้างประโยคเอง
ได้ สามารถพูดเขียนประโยคพื้นฐานจากการดูรูปภาพ เรื่อง
ราวได้เนื้อหาการสนทนามีหลากหลาย     พร้อมสอดแทรก
ความรู้ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจีน       ใช้การ์ดรูปภาพ วีซีดีการ์ตูน การร้องเพลงหลักสูตรสำหรับเด็กโตระดับสูง ( LG 1-8)

เน้นทักษะด้านการอ่านออกเสียงพินอิน  เรียนรู้ตัว
อักษรจีน 2,000 คำ คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 5,000 คำประโยค
พื้นฐาน  300 ประโยค   สามารถอ่านเรียงความสั้นๆ  ได้
สามารถเขียนเรียงความยาวประมาณ  300  คำได้  เสริม
ทักษะด้านการอ่าน  ฟัง  พูด  เขียน    สามารถสนทนาใน
ชีวิตประจำวันได้มากขึ้น   ด้วยเนื้อหาการสนทนาที่หลาก
หลายน่าสนใจ   พร้อมการปูพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน
และเข้าใจวัฒนธรรมจีนในระดับต่อไป


หลักสูตรสำหรับเด็กโตระดับสูง ( LA 1-5)

เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ด้านการอ่าน  ฟัง  พูด  เขียน ภายใต้รูปแบบกิจกรรม และ บทเรียนเด็ก เกม รูปภาพที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีน ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนระดับผู้ใหญ่ รวมถึง แทรกความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมจีน 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.