ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..หลักสูตรสนทนา..


หลักสูตรสนทนาระดับต้น ( KC 1-4)

   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีพื้นฐาน  หรือไม่มีพื้น
ฐานมาก่อน ต้องการสนทนาได้และนำไปใช้งานในระยะสั้น
โดยไม่เน้นไวยากรณ์     และการเรียนจะเน้นการออกเสียง
ที่ถูกต้องตามหลักสัทอักษร โดยผู้เรียนจะได้สนทนากับเจ้า
ของภาษาโดยตรง  เริ่มจากบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ในหัวข้อต่างๆ จากง่ายไปจนถึงยาก    ผู้เรียนจะได้คำศัพท์
ประมาณ  600  คำ   นอกจากนี้ภายในหลักสูตรมีการสอน
ใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีนด้วย      ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนตัวหนังสือ      และพิมพ์เรียง
ความภาษาจีนได้
หลักสูตรสนทนาระดับกลาง ( KZ 1-4)

   
หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน     โดยเฉพาะผู้เรียนที่ผ่านการ
เรียนสนทนาภาษาจีนระดับต้นมาแล้ว  หรือผู้ที่กำลังเรียนอยู่
ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน    ซึ่งผู้เรียนที่เรียนในโรงเรียนจะ
ไม่ค่อยได้สนทนา ถ้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นการสนทนาให้
มากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ไม่เน้นไวยากรณ์และการเรียน  ผู้เรียน
จะได้สนทนากับเจ้าของภาษา   โดยเริ่มจากบทสนทนาในหัว
ข้อต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ซับซ้อนมากขึ้น     เรียนรู้คำ
ศัพท์ประมาณ   800  คำ    ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
คล่องขึ้น

หลักสูตรสนทนาระดับสูง ( KG 1-4)
   หลักสูตรสนทนาที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้ว หรือ
ผู้ที่เรียนในหลักสูตรสนทนาระดับต้น   และระดับกลางมาแล้ว
โดยหลักสูตรนี้เน้นทักษะด้านการพูดให้มากขึ้น    ไม่เน้นทางด้านไวยากรณ์และการเรียน    ผู้เรียนจะได้สนทนากับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง   โดยเริ่มจากบทสนทนาในหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันจากง่ายไปหายาก        เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ
600 คำ       ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนตัว
หนังสือจีน       และพิมพ์เรียงความภาษาจีนโดยใช้คำศัพท์ใส่
ในประโยคที่ใช้บ่อยเช่น เกี่ยวกับครอบครัว และสังคม 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.