ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..การบริหารหลักสูตร..


การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

        การพัฒนาหลักสูตร
         1. โรงเรียนภาษาจีนศึกษาเชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียน   ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร/ ข้อมูล/
ตำรา ให้ครูผู้สอนนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างชัดเจน
         2. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
    หลักสูตรการเรียนภาษาจีนต่าง ๆ ทุกหลักสูตรจะมีการกำกับ ติดตาม  ประเมินผล และนำผล
ของการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร        และการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน    โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการรับผิดชอบ     ในการกำกับ
ติดตาม  ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง   จัดให้มีเอกสารสรุปผลการใช้หลักสูตร   เพื่อ
เก็บข้อมูลนำมาประมวลผล      จากนั้นนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน    และ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อยุคสมัย   สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อ
ที่ว่านักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร     สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน   การเรียนต่อต่างๆ
ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
    โดยในการประเมินผลนั้นทางโรงเรียนได้จัดทำเป็นแบบสอบถาม และแบบประเมิน โดยแจกให้
ผู้เรียนทำการกรอกข้อมูล       เพื่อนำแบบสอบถามและแบบประเมินมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร     ทำให้หลักสูตรของทางโรงเรียน  เป็นไปในแนวทางที่ตลาดแรงงานต้อง
การ        รวมทั้งการศึกษาต่อที่เมืองจีนก็เป็นเรื่องที่ง่าย   เนื่องจากหลักสูตรการเรียนและหนังสือ
เรียน   มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรที่ใช้เรียนในประเทศจีน ทำให้นักเรียนที่มีประสงค์ไปเรียนต่อ
คลายความกังวล     อีกทั้งทางโรงเรียนยังให้คำแนะนำ และแนะแนวทางในการเรียนต่อประเทศ
จีน อีกด้วย
 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.