ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..การจัดการการศึกษา..
 
- การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
   - จัดทำข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
   - จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการนำไปใช้
   - จัดระบบการเก็บข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
   - การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริการการจัดการ
   - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
   - จัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยสื่อต่าง ๆ
   - จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
   - จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีอย่างต่อเนื่อง

- การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
   - การจัดทำแผน / ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
   - มีโครงการ / กิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมาย
   - การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน / ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา ได้ในสัด
     ส่วน90 % ของแผนงาน

- การบริหารงบประมาณและสวัสดิการ
   - จัดเตรียมงบประมาณของสถานศึกษาเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   - จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของโรงเรียน เป็นปัจจุบัน
   - จัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และทั่วถึง ได้แก่ น้ำดื่ม และน้ำ
     ใช้ที่สะอาดถูกหลักอนามัยและเพียงพอ, ห้องน้ำ / ห้องส้วม ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ, บริการ
     เครื่องดื่ม / อาหารว่าง สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน, ตู้ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมยาและ
     เวชภัณฑ์,มีบริเวณพักผ่อน

- การบริหารอาคารสถานที่
   - อาคารเรียน / ห้องเรียน / ห้องสื่อ / สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน / ที่พักผ่อน และสภาพแวดล้อมเหมาะสม
     กับหลักสูตรที่เปิดสอน และการใช้งาน
   - บริเวณโรงเรียน / อาคารเรียน / ห้องเรียน / ห้องสื่อ / สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สะอาดและปลอดภัย
     อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคาร รอบบริเวณอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และมีปริมาณ
     เพียงพอ
   - การจัดระบบซ่อมบำรุง เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
   - ระบบสาธารณูปโภคและระบบการสื่อสารอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ปลอดภัย   และมีระบบป้องกัน
     อันตรายจากไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ โดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบ มีการ
     ดูแล ซ่อม-แซม บำรุงรักษา มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และมีเครื่องป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.