ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..ประวัติโรงเรียน..


 
  ข้อมูลและประวัติการก่อตั้งโรงเรียน :

     ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนภาษาจีนศึกษาเชียงใหม่ (Mandarin Education School)
     ชื่อศูนย์ภาษาอังกฤษ : MA-ED Center
     อักษรย่อ : Ma - Ed อ่านว่า มา-เอ็ด
     สีประจำโรงเรียน : สีแดง, สีน้ำเงิน


   ปรัชญาประจำโรงเรียน :
                              
ก้าวไกลวิสัยทัศน์               พัฒนาการเรียนรู้
                      มุ่งสู่ความเป็นเลิศ             เพื่อบ่อเกิดแห่งปัญญา


  ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน :
     โรงเรียนภาษาจีนศึกษาเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน   จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนเอกชน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ     เปิดสอนตั้งแต่ ระดับพื้น
ฐานและระดับต้น จนถึงระดับสูง  ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546  ตาม
ใบอนุญาตเลขที่  ชม.010/2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่ง  พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2525 อาชีวศึกษา มาตรา 15(2) โดยมีรายชื่อผู้รับอนุญาต, ผู้จัดการ และครูใหญ่ ดังนี้
     ผู้รับใบอนุญาต          - นายสุเมธ     เตชัสหงส์
     ผู้จัดการ                  - นายสถาพร     ทรวงแสวง
     ครูใหญ่                   - นายสถาพร     ทรวงแสวง
 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.