ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..หลักสูตรท่องเที่ยว..

หลักสูตรท่องเที่ยวระดับต้น ( KL 1-4)

    หลักสูตรใช้สำหรับปูพื้นฐาน ให้กับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน แต่ต้องการ
นำภาษาจีนไปใช้ในงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยผู้เรียนจะได้เรียน
ในเรื่องการทำความรู้จักกัน การเจอกันครั้งแรก การทักทาย เรื่องความ
ชอบ ครอบครัว การซื้อของ โทรศัพท์ การถามทาง ร้านอาหาร การจอง
ตั๋ว เป็นต้น โดยเนื้อหาการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบคำศัพท์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์จีนได้ 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.