ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การจัดการศึกษา
สัญลักษณ์
หลักสูตร
สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กโต
สำหรับผู้ใหญ่
สำหรับการสนทนา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับการท่องเที่ยว
หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร/ผ่ายวิชาการ
บริหารหลักสูตร
รายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร
การสอบวัดระดับภาษา HSK
ตารางเรียน
ตารางหลักสูตร
แผนที่ Ma-Ed
ภาพกิจกรรม
บริเวณในโรงเรียน
ฐานข้อมูลเอกสาร
สมัครงาน
 

..หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก..
หลักสูตรเด็กเล็กระดับต้น (YC 1-4)

      
หลักสูตรการสอน        จะเน้นบรรยากาศการเรียนการสอนที่
สนุกสนาน   ด้วยการใช้ VCD,  แผ่นภาพการ์ตูน,  การเล่นเกมส์,
การร้องเพลงจีน   สอดแทรกความรู้ภาษาจีน ให้ผู้เรียนเข้าใจใน
ระบบการออกเสียง  หรือ   พินอิน     ของภาษาจีนกลางเบื้องต้น
เรียนรู้ตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยจำนวน   48  คำ     คำศัพท์ที่ใช้บ่อย
จำนวน 96 คำ   ประโยคพื้นฐานจำนวน 15 ประโยค  คุ้นเคยกับ
ประโยคสนทนาสั้น ๆ   และใช้ในห้องเรียน    เรียนคำศัพท์หมวด
หมู่ที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น ผลไม้ กีฬา เป็นต้น
หลักสูตรเด็กเล็กระดับกลาง (YZ 1-4)

     เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากระดับต้น เหมาะสมหรับเด็กที่
มีความรู้ภาษาจีนมาพอสมควร ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับการ
เน้นย้ำความรู้ด้านการออกเสียงที่ถูกต้องขึ้น  เรียนรู้ตัวอักษรจีน
ที่ใช้บ่อยเพิ่มอีก  67  คำ  คำศัพท์จำนวน 91 คำ  รูปประโยคพื้น
ฐานจำนวน 15 ประโยค การเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง   การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนของจีน   ผู้เรียนจะสามารถสนทนาได้มาก
ขึ้น คล่องขึ้น สอดแทรกการร้องเพลงจีน หรือดู VCD การ์ตูนเพื่อ
ความผ่อนคลายจากการเรียนหลักสูตรเด็กเล็กระดับสูง (YG 1-4)

     ผู้เรียนจะได้ทบทวนตัวพินอิน เพื่อให้เกิดความแม่นย้ำมากขึ้น
เพื่อพัฒนาการออกเสียงและการอ่านที่ถูกต้อง  เรียนรู้ตัวอักษรจีน
ที่ใช้บ่อยจำนวน 113 คำ คำศัพท์และวลีที่ใช้บ่อยจำนวน 107 คำ
บทสนทนาในสถานการณ์ใกล้ตัวที่หลากหลาย   เช่น   การดำเนิน
ชีวิตในโรงเรียน   ครอบครัว  การคบเพื่อนในชั้นเรียน  และการรู้จัก
เรื่องราวต่าง ๆ ตามธรรมชาติ สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน
เน้นการทำกิจกรรม  เล่นเกมส์, การทำบทบาทสมมติ   เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน และฝึกฝนให้ผู้เรียนใช้ภาษาจีนสนทนาได้
คล่องแคล่วขึ้น 
   

  
  
  
 
  
      

 
copyright @maed/siriphanichgroup co.,ltd all right reserved.